JGA Advisor, Honorary and Meritorious members

1 member (in an alphabetical order): As of February 21, 2024

ADVISOR
Kazuhide HIGUCHI

36 members (in an alphabetical order): As of February 21, 2024

HONORARY MEMBERS
Tetsuo ARAKAWA Takashi JOH Kenichi SUGIHARA
Masahiro ASAKA Michio KAMINISHI Toshiro SUGIYAMA
Takahiro FUJIMORI Kenso KOBAYASHI Hisao TAJIRI
Kazuma FUJIMOTO Hiroyuki KUWANO Shinichi TAKAHASHI
Ken HARUMA Hajime KUWAYAMA Seiichi TAKENOSHITA
Toshifumi HIBI Yoshihiko MAEHARA Koji TAKEUCHI
Hideyuki HIRAISHI Hiroyasu MAKUUCHI Kohtaro TANIYAMA
Michio HONGO Toshiyuki MATSUI Akira TERANO
Yoshio HOSHIHARA Akihiro MUNAKATA Tsuyoshi YABANA
Mitsuo IIDA Kyoji OGOSHI Koji YAKABI
Makoto ITOH Choitsu SAKAMOTO Tsuneyoshi YAO
Akinori IWASHITA Yasuhisa SHINOMURA Toshikazu YOSHIKAWA

112 members (in an alphabetical order): As of February 21, 2024

MERITORIOUS MEMBERS
Tadashi AIZAWA Hiroshi KASHIDA Ryoichi NOZAKI
Taiji AKAMATSU Ryoichi KASHIWAGI Katsutoshi OBARA
Yuji AMANO Kenji KATAGIRI Haruhiko OGATA
Akira ANDOH Hiroyuki KATO Tadashi OHARA
Kunihiko AOYAGI Kimitoshi KATO Yasuo OHKURA
Nobuo AOYAMA Mototsugu KATO Toshifumi OHKUSA
Taidoh ARAI Seiichi KATO Hiroyuki OKADA
Tomiyasu ARISAWA Tomohiro KATO Kazuichi OKAZAKI
Hideo BABA Yo KATO Soji OZAWA
Takashi FUJIMURA Kohei KATSUMI Nobuhiro SAKAKI
Yoshinori FUJIMURA Fukunori KINJO Kohsuke SASAKI
Yosihide FUJIYAMA Yoshikazu KINOSHITA Kenji SATO
Shinsaku FUKUDA Shinei KUDO Takayoshi SEKIKAWA
Shin FUKUDO Kazuhide KUMAGAI Mitsuru SEO
Hiroshi FURUKAWA Motoyasu KUSANO Masahiko SESOKO
Hideyuki FUSAMOTO Yoshiyuki KUWABARA Yasuyuki SETO
Hiroyuki HANAI Yasushi KUYAMA Toshiaki SHIMIZU
Kazumichi HARADA Ken-ichi MAFUNE Takatoshi SIMOYAMA
Naoki HASHIMOTO Kazuya MAKIYAMA Tamotsu SUGAI
Yoshinari HASHIMOTO Hironori MASUYAMA Motonobu SUGIMOTO
Seiichi HIMENO Kei MATSUEDA Masakatsu SUNAGAWA
Tsunehisa HIRAKAWA Takeshi MATSUHISA Masao SUZUKI
Ichiro HIRATA Masaaki MATSUKAWA Nobumi TAGAYA
Michiaki HIRAYAMA Soichiro MIURA Kimiya TAKESHITA
Hiroyasu IISHI Hiroto MIWA Michio TANAKA
Masahiro IIZUKA Masaaki MIYAOKA Masaharu TATSUTA
Masahiro IKEDA Yuji MIZOKAMI Akira TOKUNAGA
Hideto INOKUCHI Tetsuo MORISHITA Ryouichi TOMITA
Kazuhiko INOUE Hayao MURAKAMI Jun TOMODA
Masaki INOUE Yuji NAITO Atsushi TOYONAGA
Hideyuki ISHIDA Koji NAKADA Osamu TSURUTA
Hikaru ISHII Hitoshi NAKAJIMA Fumiaki UENO
Shingo ISIGURO Noriko NAKAJIMA Akinori YANAKA
Fumio ITOH Masahiko NAKAMURA Kiyoshi YOKOCHI
Ryuichi IWAKIRI Tetsuya NAKAMURA Misao YOSHIDA
Ariyoshi IWASAKI Hiroshi NAKANO Norimasa YOSHIDA
Hiroaki IWASE Yukio NISHIGUCHI
Mitsuru KAISE Hogara NISHISAKI